บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

                โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “น้ำส้มสายชูหมักจากการสับปะรด” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำส้มสายชูหมักจากกากสับปะรด หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมและระยะเวลาที่เหมาะสม และทดสอบความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูหมักจากกากสับปะรดเปรียบเทียบกับน้ำส้มสายชุหมักที่มีขายตามท้องตลาด  โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการทำน้ำส้มสายชูหมักที่เหมาะสม  โดยนำเปลือกสับปะรด แกน ตาและกากที่ได้จากการคั้นน้ำมาต้มโดยเติมน้ำลงไป 5 ลิตรแล้วเติมน้ำตาลทรายจำนวน 200 กรัม แล้วทิ้งไว้ให้เย็นเทลงในโหลแห้วทรงสูง โหลที่ 1 เติมยีสต์แห้งจำนวนแห้งจำนวน 5 กรัมลงไป คนให้เข้ากัน โหลที่ 2 แบ่งน้ำสับปะรดที่ต้มแล้วมา 1 ลิตร เติมยีสต์ลงไป 5 กรัมทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำกลับไปผสมในโหลเช่นเดิม ปิดฝาทิ้งไว้ 7 วัน พบว่าในโหลใบที่ 2 มีฝ้าสีขาวของยีสต์ลอยอยู่ผิวหน้ามีกลิ่นเปรี้ยวมากกว่าในโหลใบที่ 1     ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนของยีสต์และน้ำตาลที่เหมาะสมในการทำน้ำส้มสายชูหมัก โดยการแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ใส่น้ำตาลลงไป 200 กรัม ชุดที่ 2 จำนวน 300 กรัม และใส่ยีสต์ในปริมาณที่แตกต่าง 3,4 และ 5 กรัม พบว่าในระยะเวลา 7 วัน น้ำส้มสายชูหมักที่เติมน้ำตาลลงไป 300 กรัมและยีสต์ 5 กรัม จะเปรี้ยวมากที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำน้ำส้มสายชูหมัก โดยนำน้ำส้มสายชูที่มีน้ำตาล 300 กรัมและเติมยีสต์ 5 กรัม แล้วตั้งทิ้งไว้ 7,10,15,และ 20 วันตามลำดับ พบว่าน้ำส้มสายชูหมักที่ใช้เวลา 20 วัน จะมีรสเปรี้ยวมากที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูหมักที่ทำขึ้นกับที่มีขายในท้องตลาด โดยนำไปทดสอบค่า pH ของน้ำส้มสายชูหมักจากกากสับปะรดที่ทำขึ้นกับน้ำส้มสายชูหมักจากท้องตลาด 2 ยี่ห้อโดยใช้กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ พบว่า น้ำส้มสายชูหมักจากกากสับปะรดที่ทำขึ้นมีค่า pH 4 ส่วน  น้ำส้มสายชูจากท้องตลาดมีค่า pH 2 และ 3 ตามลำดับ แสดงว่าน้ำส้มสายชูที่ทำขึ้นมีความเป็นกรดน้อยกว่าและมีความปลอดภัยกว่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s